maskin-hyra.se

ALLMÄNNA HYRES- OCH FÖRSÄKRINGSVILLKOR

§1. TILLÄMPLIGHET

1.1 Dessa hyresvillkor gäller vid uthyrning av maskiner och annan utrustning utan förare,
dessa maskiner och utrustning kallas nedan och i hyresavtalet mellan maskin-hyra.se och hyrestagaren för Hyresobjekt.
1.2 Nedanstående villkor skall gälla om inget annat avtalas mellan oss och Hyrestagaren
1.3 För ej kända hyrestagare gäller obligatorisk legitimationskontroll.

§2. HYRESOBJEKTET

2.1 Hyresobjektet är och förblir maskin-hyra.se egendom och får inte nyttjas i strid med dessa villkor eller på sätt som riskerar påverka maskin-hyra.se äganderätt.
2.2 Hyresobjektet får endast användas för sådana arbetsuppgifter/framförande och under sådana arbetsförhållanden/förhållanden för vilket det är avsett.
2.3 Hyresobjektet får endast användas av hyrestagaren och personer som denne svarar för och endast på den arbetsplats som är angiven i kontraktet.
2.4 Hyresobjektet får endast handhavas av personer med erforderlig kompetens.
2.5 Hyresobjektet hämtas och lämnas fulltankad med bränsle och oljor, vi debiterar er för ej tankade maskiner.
2.6 Hyresobjektet får inte, utan särskilt tillstånd av maskin-hyra.se flyttas till annan arbetsplats än den som avtalats.
2.7 maskin-hyra.se skall på begäran tillhandahålla instruktioner för handhavande samt för skötsel av hyresobjektet.
2.8 Vid återlämnandet skall hyresobjektet vara väl rengjort och i samma skick som när det utlämnades med undantag för normalt slitage.
2.9 Har hyresobjektet ej rengjorts vid retur debiteras hyrestagaren för detta.

§3. HYRESTAGAREN

3.1 Hyrestagaren har eget behörighetsansvar för framförande av maskin-hyra.se fordon, maskiner eller släpvagnar.
3.2 Hyrestagaren svarar för tillsyn och skötsel av hyresobjektet under hyrestiden. Driv- och smörjmedel samt förbrukningsmaterial bekostas av hyrestagaren.
3.3 Hyrestagaren svarar för under hyrestiden uppkomna fel och skador på hyresobjektet, vilka inte är att hänföra till normalt slitage.
3.4 Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av hyresobjektet.
3.5 Hyrestagaren får ej märka, märka om eller på annat sätt ändra identifikation på hyresobjektet.
3.6 Hyrestagaren skall vid driftstörning i hyresobjektet kontakta maskin-hyra.se, och är skyldig att snarast inlämna objektet för reparation eller utbyte.
3.7 Hyrestagaren är skyldig att tillåta maskin-hyra.se att besiktiga objektet på arbetsplatsen.
3.8 Hyrestagaren som olovligt och utan dennes tillstånd och auktorisation, hyr eller köper varor i företags eller organisations namn är automatiskt själv personligt ansvarig för undertecknade hyres- eller försäljningsavtal.
3.9 Hyrestagaren åtager sig att alltid vårda hyresobjekten väl och att kontrollera och använda rätt oljor, bränsle, bränsleblandningar, strömstyrkor samt tillbehör.
3.10 Under hyrestiden förlorat eller totalförstört hyresobjekt ersätts av hyrestagaren.

§4. FÖRSÄKRING

4.1 Som kund hos maskin-hyra.se tecknas automatiskt vår obligatoriska hyresförsäkring för hyrda maskiner.
Önskas ej detta skydd ber vi Er att skriftligen meddela oss detta, samt att även anvisa vilket bolag som då försäkrar den av er hyrda egendomen.
4.2 Försäkringen skyddar hyrd egendom mot plötsliga och oförutsedda händelser såsom inbrott, brand, vattenskador etc. och kostar 5% av hyresbeloppet.
Observera att särskilda villkor gäller för trafikförsäkringspliktiga fordon och maskiner, vi upplyser hyrestagaren om gällande villkor för dessa hyresobjekt innan utlämning.
4.3 Vid skada skall omgående (senast påföljande helgfri dag) komplett skadeanmälan inkl. kopia av polisanmälan lämnas. Hyra debiteras fram till att detta sker.
Hyrestagaren ansvarar för all skada, d v s såväl person- och sakskada och följdskada härav som ren förmögenhetsskada, som tillfogas honom själv eller tredje man i samband med
hyresobjektets transport, placering, driftstörning eller användning under hyrestiden.
4.4 Uppkomna fel eller skador som upptäcks vid vår efterkontroll, och som ej är att hänföra till normalt slitage debiteras hyrestagaren i efterhand.
4.6 Självrisken för större delen av hyresobjekten ligger på 4500:-
4.7 Vissa hyresobjekt såsom snöskoter, jetski, båt, bil mm. har andra självrisker och vi upplyser hyrestagaren om gällande villkor för dessa hyresobjekt innan utlämning.
4.8 Självrisken överstiger aldrig hyresobjektets nyvärde.

§5. HYRA OCH HYRESTID

5.1 Hyrestiden räknas från och med den dag hyresobjektet är beställt och hålls tillgängligt för avhämtning till och med den dag hyresobjektet återlämnas.
Hyresobjektet anses som återlämnat när retursedel utfärdats.
5.2 Kostnad för hyresobjektet är enligt gällande prislista, om inget annat avtalats mellan oss och hyrestagaren.
5.3 Hyresobjektet uthyres för användning i enskifte om högst åtta timmar om inte annat avtalats. Utnyttjas materielen mer än 8 timmar per hyresdag debiteras avtalat timpris.
Hyrestagaren skall utan dröjsmål meddela uthyraren om förändringar avseende användandet gjorts, såsom användning i förlängda skift eller flerskift.
5.4 Hyrestiden gäller tills vidare, dock skall hyrestagaren efter den tid som kan anses rimlig med avseende på användning och bruk på arbetsplatsen kontakta maskin-hyra.se
för att slutbestämma hyrans längd. Vid underlåtelse hänvisas i förekommande fall till §6. under hävande.
5.5 Priserna gäller per byggdag, vilket innebär att hyrd utrustning lämnas före 8.00 påföljande dag. Därefter debiteras ny hyrdag.
5.6 Vid hyra av värmefläktar, avfuktare, elutrustning etc. som normalt är i drift under hela hyrestiden debiteras alla dagar.

§6. HÄVANDE

6.1 Uppfylls ej samtliga villkor i detta avtal, har maskinhyra.se har rätt att häva avtalet omgående samt återta hyresobjektet på hyrestagarens bekostnad.
6.2 Om hyrestagaren ej återlämnar hyresobjektet i avtalad tid eller annars åsidosätter sina förpliktelser enligt hyresavtalet äger maskin-hyra.se rätt att med omedelbar verkan
häva avtalet och återta hyresobjektet på hyrestagarens bekostnad. Det samma gäller om hyrestagaren inställer sina betalningar, försätts i konkurs eller inleder ackordsförhandlingar.
6.3 maskin-hyra.se har rätt att häva avtalet för det fall hyrestagaren gör sig skyldig till avtalsbrott och hyrestagaren inte omgående vidtar rättelse efter erinran därom.

§7. TRANSPORT

7.1 All hyresmateriel levereras fritt maskin-hyra.se hyresförråd och skall på hyrestagarens ansvar och bekostnad återlämnas till maskin-hyra.se förråd under maskin-hyra.se normala öppettider och kvittens genom retursedel.

§8. DRIFTAVBROTT

8.1 maskin-hyra.se ersätter ej kostnader som uppstår för hyrestagaren oavsett hur driftavbrottet uppkommit.
8.2 maskin-hyra.se är inte skyldig att ställa annan egendom till förfogande vid driftavbrott oavsett hur driftavbrottet uppkommit.

§9. REKLAMATION

9.1 Hyresobjekten levereras av oss i fullgott skick och fulltankade. Meddelas inte eventuell anmärkning till oss direkt utgår full hyreskostnad.

§10. BETALNING

Vi tar ej emot kort, checkar eller kontanter.
Endast förskottsbetalning mot bankkonto eller mot faktura.
Fakturering kan ske efter kreditprövning. Vid fakturering utgår faktureringsavgift/expeditionsavgift om 30: - exkl. moms.
Vid påminnelse utgår en avgift om 120: - exkl. moms. Dröjsmålsränta debiteras med 22 % från förfallodagen.

§11. SÄRSKILDA VILLKOR VID KÖP.

Vid köp av varor, förbehåller sig maskin-hyra.se äganderätten till varorna till dess köparen till fullo har betalt för dessa. Till dess äganderätten har övergått till köparen, har köparen således ej rätt att pantsätta, sälja eller på annat sätt avhända sig varorna. Om köparen inte betalar i rätt tid, har maskin-hyra.se rätt att återta varorna.

§12. TVIST

Tvist på grund av avtalet ska avgöras enligt svensk rätt och av allmän domstol för det fall parterna inte skriftligen enas om skiljeförfarande.

§13. FORCE MAJEURE

Uthyrningen gäller med reservation för omständigheter varöver uthyrare eller hyrestagare inte råder över, såsom krig eller sådant som hindrar,
försvårar eller försenar ett åtagande. Ingen part har rätt till ersättning för av sådana skäl utebliven eller försenad uthyrning. däremot har både uthyrare
och hyrestagare rätt att häva avtalet om det kan visas att inträffade omständigheter enigt ovan medför väsentliga olägenheter och inte vållats av honom själv.